Circular No.190/2012/TT-BTC

Circular No.190/2012/TT-BTCdated November 09, 2012 of the Ministry of Finance amending and supplementing the Circular No.66/2009/TT-BTC stipulating the regime on collection, remittance, management and use of fees on passports, visas and papers on entry, exit, transit and residence in Vietnam. Below are Vietnamese and English (translation) versions of the Circular.

 

Vietnamese Version ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

BỘ TÀI CHÍNH

–––––—————

Số: 190/2012/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

–––––—————

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 28 tháng 8 năm 2001, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam như sau:

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 4 và khoản 6 mục II Phụ lục Biểu mức thu lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và các loại giấy tờ về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính bằng các khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 như sau:

STT Tên lệ phí Mức thu
1 Cấp thị thực có giá trị một lần 45 USD
2 Cấp thị thực có giá trị nhiều lần

a) Có giá trị dưới 01 tháng

b) Có giá trị dưới 06 tháng

c) Có giá trị từ 6 tháng trở lên

65 USD

95 USD

135 USD

3 Chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú từ hộ chiếu cũ đã hết hạn sử dụng sang hộ chiếu mới 15 USD
 4 Cấp thẻ tạm trú

a) Có giá trị đến 1 năm

b) Có giá trị trên 1 năm đến 2 năm

c) Có giá trị trên 2 năm đến 3 năm

80 USD

100USD

120 USD

Điều 2.

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013.

2. Các nội dung khác liên quan đến lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam không đề cập tại Thông tư này vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Thị Mai

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu VT, CST (CST 5).

 

 

English Translation Version  ………………………………………………………………………………………………………………

THE MINISTRY OF FINANCE
——–

No. 190/2012/TT-BTC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness
———-

Hanoi, November 09, 2012

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING THE CIRCULAR NO.66/2009/TT-BTC, OF MARCH 30, 2009 OF THE MINISTRY OF FINANCE STIPULATING THE REGIME ON COLLECTION, REMITTANCE, MANAGEMENT AND USE OF FEES ON PASSPORTS, VISAS AND PAPERS ON ENTRY, EXIT, TRANSIT AND RESIDENCE IN VIETNAM

Pursuant to the Ordinance on Charges and Fees No.38/2001/PL-UBTVQH,of August 28, 2001, the Government’s Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002, and Decree No. 24/2006/ND-CP of March 06, 2006, amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 57/2002/ND-CP;

Pursuant to the Government’s Decree No. 136/2007/ND-CP of August 17, 2007, on entry and exit of Vietnamese citizens

Pursuant to the Government’s Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of Director of the Tax Policy Department;

The Minister of Finance promulgates Circular amending and supplementing the Circular No.66/2009/TT-BTC, of March 30, 2009 of the Ministry of Finance stipulating the regime on collection, remittance, management and use of fees on passports, visas and papers on entry, exit, transit and residence in Vietnam as follows:

Article 1.

To amend and supplement clause 1, clause 2, clause 4 and clause 6 section II of Annex on table of fees on passports, visas and papers on entry, exit, transit and residence in Vietnam promulgated together with the Circular No.66/2009/TT-BTC, March 30, 2009 of the Ministry of Finance with clause 1, clause 2, clause 3, clause 4 as follows:

No. Type of fees Fee rate
1 Single-entry visas 45 USD
2 Multiple-entry visas

a) Valid for less than 01 month

b) Valid for less than 06 months

c) Valid for 6 months or more

65 USD

95 USD

135 USD

3 Transfer of validity of visas or temporary residence from expired passports to new passports 15 USD
4 Temporary residence cards:

a) Valid for up to 1 year

b) Valid for between over 1 year and 2 years

c) Valid for between over 2 year and 3 years

80 USD

100USD

120 USD

Article 2.

1. This Circular takes effect on January 01, 2013.

2. The other content relating to fees on passports, visas and papers on entry, exit, transit and residence in Vietnam not mentioned in this Circular shall be implemented under provisions in the Circular No.66/2009/TT-BTC, of March 30, 2009 of the Ministry of Finance stipulating the regime on collection, remittance, management and use of fees on passports, visas and papers on entry, exit, transit and residence in Vietnam.

3. Organizations, individuals subject to pay fees and relevant agencies shall implement this Circular. In the course of implementation, any arising problems should be reported to the Ministry of Finance for consideration and settlement.

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Thi Mai

(Source: Government’s Websites)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..